سبزه برای سال جدید الاغ خود را به شوهرش داد و روی صندوق عقبش عکس کونهای خفن خورد

نمایش ها: 529
عید نوروز در این زوج موفقیت آمیز بود. یک پسر به سرطان مبتلا عکس کونهای خفن شد و سبزه را در الاغ لعنتی. سپس آلت تناسلی مرد را روی گونه او گذاشت.